Všeobecné obchodní podmínky

Na webových stránkách www.kosmetika-prosek.cz (dále jen "web" nebo " webové rozhraní") jste zjistili podrobnosti o vámi vybrané službě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně "VOP") obsahují informace, které potřebují mít k dispozici před tím, než si objednáte službu. Přečtěte si je proto, prosím pečlivě.
Tím, že si rezervujte termín kosmetického ošetření nebo zakoupíte kosmetický produkt, dáváte souhlas s obchodními podmínkami. Pokud si VOP přečtěte, bude váš souhlas souhlasem.
VOP se použijí pro prodej a objednávku kosmetických služeb a produktů.
Nákup produktů a objednání služeb a proces uzavření smlouvy je popsaný níže.
 
VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP mají ujednání ve Smlouvě přednost.
Nákup produktů a poskytování služeb  probíhá na základě Kupní smlouvy  uzavíráné mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Smlouva (Kupní smlouva) je tvořena vaši objednávkou ( dohodnutém o závazném termínu kosmetické služby) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.
 
OBSAH VOP:
1) Základní informace  o mně
2) Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
3)Jak se platí?
4) Odstoupení od smlouvy.
5) Záruka práva vadného plnění a reklamační  řád.
6) Závěrem.
 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNE:
Jméno: Ivana Šotová 
IČO      : 02341883
SÍDLO  : Vysočanská 238, Praha 9
Email   : Ivana.sotova@seznam.cz
Tel .      : 774 176 777
Jsem zapsaná v Živnostenským rejstříku. 
Nejsem plátce DPH. 
 
KDO JE KUPUJÍCÍ?
Kupujíci je ten, který si rezervujte uzavře Smlouvu o poskytování služeb nebo si koupí produkt.
 
KDO JE SPOTŘEBITEL?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání . Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IčO, budu mít za to,že  Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 
CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřená prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj.je uzavřena,  aniž bychom se museli osobně potkat, neboť  jejímu uzavření využíváme webové rozhraní nebo telefonení rozhovor. Náklady spojené s použitím komunikace na dálku ( zejména internetové připojení a případné  telefonní hovory) si jako Kupujícím hradíte sami.
 
JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy,  zejména zákon č. 89/2021 Sb. občanský zákoník ( dále též "NOZ") a v případech, ,dy Kupujíci spotřebitel,  je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 
2) JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY. 
Jako Kupující  objednáváte produkty i služby závaznou rezervací termín telefonicky, e-mailem nebo SMS. Na webovém rozhraní naleznete popis nabízených služeb, jejich obsah, informace pro koho jsou určeny a jaký přínos od  nich můžete očekávat. 
Jakéhokoli změny uzavřené Smlouvy ( včetně zrušení objednávky) jsou možné na základě dohody.
 
3) ZPŮSOB PLATBY.
Bezhotovostní internetovém bankovnictví při osobním prodeji.
V hotovosti při osobním odběru.
 
4) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. 
V případě domluveného termínu je možné bezplatně odstoupit  do 48 hodin před začátkem služby. Pokud je termín zrušen v době kratší než  48 hodin před začátkem služby, je kupující povinen zaplatit 100% storno poplatek.
 
5) ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.
Práva vznikající  z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména paragraf  1914 až 1925, paragraf 2099 až 2112  a paragraf  2161 až 2174 NOZ.
Práva ze  záruky se řídí zejména ustanovením paragraf 2113 až 2117 NOZ.
 
6) ZÁVĚREM.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou,  do doby splnění povinnosti  Prodávajícího  a Kupujícího se  smlouvy vyplývající.